IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi:

1.1. iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likuma 54. pantu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.492 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" un Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības iestādes "Kalnciema pilsētas vidusskola" (tālāk tekstā - skola) Nolikumu;

1.2. iekšējās kārtības noteikumus izdod skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi;

1.3. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolas darba dienas organizāciju;

1.4. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu pienākumus un atbildību;

1.5. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu tiesības;

1.6. iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem;

1.7. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem;

1.8. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu;

1.9. iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši skolēniem un pedagoģiskajiem darbiniekiem.

II. Mācību dienas organizācija:

2.1. skolas galvenās ieejas durvis atslēdz 7.00;

2.2. mācību stundas sākas 8.00, mācību stundas ilgums – 40 minūtes;

2.3. katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu;

2.4. skolēns skolā ierodas vismaz 10 minūtes pirms stundas sākuma; virsdrēbes atstāj garderobē un dodas uz klasi, kurā notiks stunda;

2.5. stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību un citi saraksti ir izlikti informācijas stendā; izmaiņas stundu sarakstā nākošajai dienai izliek foajē līdz stundu beigām; skolēni, pirms aiziešanas mājās un atnākot uz skolu, iepazīstas ar izmaiņām stundu sarakstā, ja tādas ir;

2.6. mācību stundas notiek pēc direktora vietnieku sastādīta un direktora apstiprināta stundu saraksta;

2.7. izmaiņas stundu sarakstā izdara tikai direktora vietnieks mācību darbā iepriekšējā dienā vai direktora vietnieks no rīta pirms stundu sākuma;

2.8. skolēns apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu;

2.9. klases žurnāli glabājas skolotāju istabā, kabinetu atslēgas pie skolas dežuranta;

2.10. kavējumu zīmes par neapmeklētajām stundām skolēns iesniedz klases audzinātājam; par atbrīvojumu no sporta stundām klases audzinātājs informē sporta skolotāju;

2.11. klašu audzinātāji katra nākošā mēneša sākumā veic kavējumu kopsavilkumu klases žurnālā un nepieciešamības gadījumā informē vecākus;

2.12. skolēni par neattaisnoti kavētām mācību stundām raksta paskaidrojumu klases audzinātājam, par 14 neattaisnoti kavētām mācību stundām skolēns tiek aicināts uz sarunu ar skolas administrāciju, nepieciešamības gadījumā tiek informēts pašvaldības sociālais darbinieks un lieta izskatīšanai tiek nosūtīta uz Bāriņtiesu un Administratīvo komisiju;

2.13. attaisnoti kavējumi ir:

2.13.1. ārsta izziņa, izraksts no medicīniskās kartes, ārsta slēdziens par skolēna slimību;

2.13.2. ārsta izziņa par ārsta apmeklējumu;

2.13.3. skolas medicīnas māsas atbrīvojums no mācību stundām, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību dienu, lai skolēns apmeklētu primārās veselības aprūpes ārstu;

2.13.4. piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos;

2.13.5. citu iestāžu iesniegumi, izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar direktoru;

2.13.6. zobārsta apmeklējums akūtu sāpju gadījumā;

2.13.7. zobu profilaktiskā apskate un higiēnista apmeklējums, ko organizē skolas medicīnas māsa;

2.13.8. vecāku pašrocīgi rakstīta zīme par dažu stundu kavējumu līdz trīs dienām;

2.14. nepiederošām personām (personas, kuras nestrādā un nemācās skolā), ierodoties skolā, jāpiesakās pie skolas dežuranta, norādot apmeklējuma iemeslu.

 

III. Obligātā dokumentācija skolēniem:

3.1. skolēniem ir vienotas skolas dienasgrāmatas; dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis ar skolēna vecākiem;

3.2. skolēna apliecība tiek noformēta vai pagarināta mācību gada sākumā, pēc personas datu pārbaudes to apzīmogo un paraksta skolas direktors;

3.3. izziņas skolēni un viņu vecāki vai aizbildņi saņem pie lietvedes, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 

IV. Noteikumi mācību stundās:

4.1. ieejot kabinetā, skolēns ieņem savu vietu;

4.2. mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto dienasgrāmatu un tikai mācību stundai nepieciešamos piederumus, grāmatas;

4.3. ja skolēns ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to informē skolotāju pirms stundas;

4.4. ja skolēns nokavējis stundu, klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā;

4.5. mācību stundas laikā:

4.5.1. ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem - seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, ir precīzs, izpilda un ievēro priekšmeta skolotāja prasības vai instrukcijas - darba drošības noteikumus;

4.5.2. ievēro "Vienotu runas un rakstu kultūras režīmu";

4.5.3. ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu;

4.5.4. neatstāj darba vietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas;

4.5.5. nelieto mobilo telefonu, CD, kārtis vai citas mācību procesu traucējošas lietas, nekošļā košļājamo gumiju un neēd, īpaši saulespuķu sēklas;

4.5.6. skolēni, kuri atbrīvoti no sporta, stundas laikā atrodas zālē;

 

V. Noteikumi skolēniem starpbrīžos:

5.1. uzturas skolas teritorijā;

5.2. ar savu uzvedību neapdraud savu un citu veselību un drošību;

5.3. ievēro skolotāju un skolas dežuranta norādījumus;

5.4. nepiegružo un uztur kārtībā skolas telpas un teritoriju;

5.5. nesēž uz palodzēm un neatver vaļā logus lielajā atvērumā.

 

VI. Noteikumi ēdnīcā:

6.1. pusdienas skolēni ēd skolas ēdnīcā;

6.2. skolēni pusdienas ēd pēc 4. stundas, launagu ēd pēc 7. stundas;

6.3. 1. - 4. klašu skolēnus uz ēdamzāli pavada iepriekšējās stundas skolotājs, 5. - 12. klašu skolēni uz ēdamzāli dodas patstāvīgi;

6.4. ēdamzālē neiet virsdrēbēs;

6.5. pie ēdienu izsniegšanas skolēni ievēro rindu;

6.6. traukus ēdnīcā 5.-12. klašu skolēni novāc paši;

6.7. neiznes no ēdnīcas traukus, galda piederumus un neiesaiņotu ēdienu;

6.8. pirms ēšanas nomazgā rokas, uzvedas pieklājīgi un netrokšņo, ievēro galda kultūru.

 

VII. Noteikumi ārpusstundu pasākumos:

7.1. ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas. To norises laiks un vieta jāsaskaņo ar skolas direktoru;

7.2. atļauju klases vakara organizēšanai paraksta direktors, klases audzinātājs par to informē skolas dežurantu un apkopēju.

7.3. klases vakari notiek līdz plkst. 21.00, pēc klases vakara rūpīgi jāsakārto telpa;

7.4. skolas pasākumi darbdienās var notikt līdz plkst. 22.00, piektdienās līdz 22.30;  

7.5. klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un instrukcija "Par drošību masu pasākumu laikā";

7.6.par kārtību skolas pasākumos atbildīgi klašu audzinātāji;

7.7. skolēns nedrīkst ierasties uz ārpusstundu pasākumiem, ja attiecīgajā dienā neattaisnotu iemeslu dēļ nav bijis skolā.

 

VIII. Dežūras organizācija:

8.1. dežūradministrācija:

8.1.1. dežūradministrators ir skolas direktors vai direktora vietnieks; dežūras dienas noteiktas dežūgrafikā;

8.1.2. seko, lai skolā neatrastos nepiederošas personas;

8.1.3. nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ugunsdzēsējus;

8.1.4. ārkārtas situācijās, ja skolā neatrodas direktors, var atcelt mācību stundas, konsultējoties ar pārējiem administrācijas pārstāvjiem, kuri ir skolā;

8.1.5. informē saimniecības daļas vadītāju par avārijas situāciju vai nopietniem bojājumiem;

8.1.6. uzklausa skolēnu vecākus, kas ieradušies skolā;

8.1.7. risina konfliktsituācijas ar skolēniem un skolotājiem;

8.1.8. piedalās akta sastādīšanā par nodarītajiem materiālajiem bojājumiem;

8.1.9. mācību stundu laikā nodrošina skolēnu atrašanos mācību stundās,

 

IX. Prasības skolēnu apģērbam:

9.1. skolēni ievēro apģērba kultūru: skolā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi;

9.2. uz svinīgiem pasākumiem, eksāmeniem ierodas svētku drēbēs;

9.3. skolēni valkā laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus;

9.4. virsdrēbes atstāj garderobē;

9.5. 1. - 4. klašu skolēniem obligāti maiņas apavi; 5. - 12. klašu skolēniem vēlami maiņas apavi;

9.6. sporta stundās ir maiņas sporta apģērbs un apavi;

9.7. pie virsdrēbēm vai somām drošības nolūkā piestiprina atstarotājus.

 

X. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā:

10.1. par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un skolas iekšējās kārtības noteikumiem atbild klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji, skolotāji veic ierakstu klases žurnālā, kurus paraksta skolēni;

10.2. ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās un klases stundās sniegto informāciju;

10.3. ja skolēns cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas darbinieku, kuri vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus;

10.4. skolēni rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību;

10.5. neizturas vardarbīgi pret citiem;

10.6. nenes uz skolu dzīvībai bīstamas vielas un priekšmetus, dzīvniekus;

10.7. par nopietniem negadījumiem informē skolotājus.

 

XI. Skolēnu un skolotāju tiesības:

11.1. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, skolas un valsts godu un cieņu;

11.2. personas pašcieņas aizskaršanas gadījumā aizskartajam ir tiesības rakstiski informēt skolas administrāciju, kura savas kompetences robežās iesaistās konflikta risināšanā;

11.3. prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi;

11.4. izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

 

XII. Skolēni nedrīkst:

12.1. fiziski un garīgi iespaidot ne skolēnus, ne skolas darbiniekus;

12.2. smēķēt, lietot alkoholu un citus apreibinošus dzērienus, narkotikas un toksiskas iedarbības vielas skolā, tās teritorijā; pirms skolas pasākumiem un pasākumu laikā, kur tiek pārstāvēta skola. Pārkāpumu novēršanai var izsaukt Pašvaldības policiju;

12.3. mācību stundu, eksāmenu, sanāksmju, svinīgo līniju, koncertu un citu pasākumu laikā košļāt košļājamo gumiju vai ēst;

12.4. skolēni mācību stundu laikā nedrīkst nodarboties vai skolotāji nodarbināt skolēnus neatbilstoši stundu profilam;

12.5. skolēni mācību laikā nedrīkst atrasties ārpus mācību telpām;

12.6. novietot automašīnu pie skolas ieejas - tā jānovieto laukumā pie skolas;

12.7. pārsniegt braukšanas ātrumu skolas teritorijā (10 km/h);

12.8. izmīdīt vai izbraukāt apstādījumus un zālājus skolas priekšā;

 

XIII. Skolēnu tiesības un pienākumi

13.1. skolēnu tiesības:

13.1.1. iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību;

13.1.2. saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja skolēns ieguvis vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām;

13.1.3. saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi un sekmju izrakstu, ja skolēns ieguvis vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām;

13.1.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;

13.1.5. saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam;

13.1.6. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus, mācību procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzekļus;

13.1.7. saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējumu;

13.1.8. saņemt pedagogu papildus palīdzību mācību vielas apguvē;

13.1.9. atrasties drošos apstākļos un sociālā vidē, kas dotu iespēju pilnvērtīgai fiziskai un intelektuālai attīstībai;

13.1.10. būt pasargātam no nodarbināšanas bīstamos vai veselībai kaitīgos apstākļos;

13.1.11. tikt ievēlētam un darboties skolēnu pašpārvaldē, atbilstoši skolēnu pašpārvaldes reglamentam;

13.1.12. piedalīties skolas interešu izglītības pulciņu, interešu grupu darbā;

13.1.13. pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm, iemaņām un interesēm;

13.1.14. būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas ekspluatācijas, kas jebkādā veidā var kaitēt skolēnam;

13.1.15. informēt par nepieņemamu skolotāja, skolēna vai citas personas rīcību;

13.2. skolēnu pienākumi:

13.2.1. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus;

13.2.2. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas simboliem, etniskajām grupām un to pārstāvjiem, veidot un attīstīt skolas tradīcijas;

13.2.3. izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, sistemātiski gatavoties mācību stundām, iegūt pamatizglītību;

13.2.4. uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību;

13.2.5. netraucēt mācību stundu un interešu izglītības pulciņu vai interešu grupu darbu;

13.2.6. rūpēties par skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu; ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā vecāki materiālos zaudējumus pilnā apmērā atlīdzina pašvaldībā;

13.2.7.skolēni ir tiesīgi piedalīties skolas labiekārtošanas darbā;

13.2.8. uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus, arī dienasgrāmatu;

13.2.9. mācību gada beigās nodod daiļliteratūras, metodiskās literatūras un mācību grāmatas skolas bibliotēkā, skolēns ir atbildīgs par bibliotēkas grāmatu saglabāšanu;

 

XIV. Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām:

14.1. klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada pirmajā nedēļā un atkārtoti pārrunā 2. semestra pirmajā nedēļā. Pārrunas par iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā veic klases audzinātājs vai citi pedagogi pēc vajadzības. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās.

14.2. priekšmetu skolotāji iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā 1. un 2. semestra pirmajā mācību stundā. Par iepazīstināšanu ar noteikumiem skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu.

14.3. pirms masu pasākuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā drošības noteikumus masu pasākuma laikā, veic ierakstu klases žurnālā par instruktāžu un skolēni parakstās.

14.4. pirms došanās ekskursijā skolēnu grupas vadītājs iepazīstina skolēnus ar drošības noteikumiem, skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās.

14.5. par pirmās palīdzības saņemšanas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanu klases audzinātājs vai skolas medicīnas māsa informē mācību gada sākumā, skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās.

14.6. par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai pieaicināta amatpersona pirmā semestra laikā. Audzinātājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās.

14.7. par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai pieaicināta amatpersona pirmā semestra laikā. Audzinātājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās.

 

XV. Atbildība par noteikumu neievērošanu.

 

Līmenis

Amatpersona

Kārtība, kādā izskata skolēnu pienākumu nepildīšanu

Iespējamā rīcība

1

Priekšmeta skolotājs

Mutisks aizrādījums, individuālas pārrunas

Priekšmeta skolotājs rakstiski iesniedz ziņojumu klases audzinātājam skolēna dienasgrāmatā vai informē mutiski

2

Klases audzinātājs

Individuālas pārrunas, pārrunas klases kolektīvā, ieraksti dienasgrāmatā

Ieraksti klašu žurnālos vai skolas izstrādātajās individuālo pārrunu lapās, mutiski vai rakstiski ziņojumi vecākiem (dienasgrāmata, vēstule), saruna klātienē-klases audzinātājs+priekšmeta skolotājs+vecāks

3

Direktora vietnieki

Individuālas pārrunas, jautājumu izskata pašpārvalde,

Pašpārvalde var izteikt mutisku vai rakstisku  aizrādījumu vai rājienu, rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums glabājas skolēna personas lietā

4

Direktors

Jautājumu izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un skolēna vecākiem

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums glabājas skolēna personas lietā. Līguma noslēgšana starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem par konkrēti veicamo darbību un lēmuma izpildi

5

Pedagoģiskās padomes sēde

Izskata jautājumu un ierosina izskatīšanai pašvaldībā

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (ped. sēžu protokolos un skolēna personas lietā)

6

Pašvaldība

Izskata jautājumu bāriņtiesā, administratīvajā komisijā

Pašvaldības kompetencē

 

XVI. Pamudinājumi skolēniem:

Līmenis

Kas izskata

Kārtība, kādā izskata skolēnu apbalvošanu

Iespējamā darbība

1

Priekšmeta skolotājs

Uzslava, mutiska pateicība, ieraksts dienasgrāmatā, pateicība vecākiem, pateicības mācību priekšmetā, ieraksti Gada grāmatā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

2

Klases audzinātājs

Uzslava, mutiska pateicība, ieraksti dienasgrāmatā, pateicība vecākiem, ieraksti „Skolas avīzē” un „Skolas ziņās”

Rosina augstākiem apbalvojumiem

3

Direktora vietnieki

2 reizes gadā „Skolas ziņu” izdošana, atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā; olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana; atzinības raksti u.c. apbalvojumi sportā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

4

Direktors

Labāko skolēnu apbalvošana Ziemassvētkos un pēdējā skolas dienā, skolēnu vecāku apbalvošana Mātes dienā un izlaidumos, skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršanai, ierosinājumu izskatīšana

Rosina augstākiem apbalvojumiem

 

5

Pedagoģiskās padomes sēde

Ieraksti Gada grāmatā, goda rakstu piešķiršana

Rosina pašvaldību apbalvot: olimpiāžu uzvarētājus – pēdējā skolas dienā, labākos absolventus- izlaidumā, īpašos gadījumos

6

Pašvaldība

Izskata jautājumu pilsētas Domē

Pašvaldības kompetence

 

XVII. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos:

17.1. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēni, pedagogi, vecāki, skolas dibinātājs;

17.2. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apspriež Skolas padome;

17.3. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos izdara skolas direktors.

 

 

 

Direktore                                                                                 A. Klupša

 

 

Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti