Veselību veicinošās skolas
VVS kritēriji

VVS prasības ir apkopotas šādos kritērijos:

 1. Skolēnu pašcieņas aktīva veicināšana, radot iespējas ikvienam dot savu ieguldījumu skolas dzīves attīstībā;
 2. Savstarpējo attiecību uzlabošana. Labas skolēnu un skolotāju attiecības;
 3. Visiem skolotājiem un skolēniem jāzina skolas sociālie mērķi un uzdevumi;
 4. Iespējas skolēnu radošai pašizaugsmei daudzveidīgā darbībā mācību stundā un ārpus tām;
 5. Jebkuru iespēju izmantošana skolas vides uzlabošanai (tīrība, drošība u.c.);
 6. Skolas cieša sadarbība ar ģimenēm un vietējo sabiedrību, veicinot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu nozīmi;
 7. Veselības izglītība;
 8. Skolas darbinieku veselības aktīva veicināšana;
 9. Skolas darbinieku līdzdalība veselības veicināšanā;
 10. Skolēnu ēdināšanas atbilstība tam, ko skolā māca par veselīgu uzturu;
 11. Vietējās sabiedrības speciālistu līdzdalība veselības izglītības darbā;
 12. Medicīnas darbinieku līdzdalība veselības veicināšanas darbā skolā.
 
Veselību veicinošo skolu projekts

1991.gadā Eiropas Komisija, Pasaules Veselības organizācija, Eiropas reģionālais birojs un Eiropas Padome, sāka īstenot jaunu projektu, kura ietvaros tika izveidots Eiropas Veselību veicinošo skolu (EVVS) tīkls ar mērķi skolās radīt veselību veicinošu vidi.

Veselību veicinošas skolas (VVS) cenšas panākt, lai visu skolēnu, skolotāju un skolu darbinieku dzīvesveids būtu veselīgs, un šis mērķis tiek sasniegts, veidojot veselību veicinošu vidi. Tādējādi kļūst iespējama un vienlaikus nepieciešama apņemšanās radīt drošu un veselību veicinošu sociālo un materiālo vidi. VVS izmanto savas pārvaldes struktūras, savus iekšējos un ārējos sakarus, apmācības un mācīšanās stilus un metodes sadarbības veidošanai ar apkārtējo sociālo vidi, lai skolēni, skolotāji un visi tie, kas ir iesaistīti skolas dzīvē, kontrolētu un uzlabotu savu fizisko un garīgo veselību.

Latvijā Pasaules PVO VVS projekts sākās 1993.gadā, un tajā iesaistījās desmit Latvijas skolas: Brocēnu vidusskola, Jaunannas pamatskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Kalnciema sākumskola (tagad Kalnciema pilsētas vidusskola), Krimuldas vidusskola, Ķeguma komercvidusskola, Salaspils 1. vidusskola, Rīgas Teikas vidusskola, Viļķenes pamatskola un Zentenes pamatskola. 1996. gadā VVS projektā kā asociētās skolas darbu uzsāka 28 Latvijas skolas, bet 1998. gadā darbu sāka Kurzemes VVS reģionālais centrs Brocēnu vidusskolā, apvienojot 15 VVS projekta skolas. Tālākai VVS projekta attīstības koordinēšanai 1997. gadā IZM un Labklājības ministrija, parakstot vienošanās protokolu, izveidoja sadarbības padomi, kuras galvenais uzdevums ir pārraudzīt un, sekojot VVS projekta gaitai, konsultēt un sniegt palīdzību tālākai attīstībai.

2000.gads iezīmējās ar straujāku projekta paplašināšanos un lielāks uzsvars tika pārlikts uz reģionālo centru izveidošanu pamatā uz pilotskolu bāzes Zemgalē – Kalnciema pamatskolā; Latgalē – Daugavpils Pedagoģijas Universitātē; Vidzemē – Krimuldas vidusskolā. Tas deva iespēju kopumā vēl 62 Latvijas skolām uzsākt mācības, lai iesaistītos VVS projekta darbā.

2003.gada 7.aprīlī starp IZM, Veselības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātu (tagad Bērnu un ģimenes lietu ministrija) tika parakstīta starpministriju vienošanās „Par Latvijas Republikas turpmāku darbību Eiropas Padomes un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas VVS projektā”. Šī dokumenta 2.1.punktā tika noteikts, ka iepriekšminētās trīs institūcijas apņemas pilnveidot valsts politiku un veicināt starpministriju sadarbību veselības izglītības un veicināšanas jomā. Dokumenta 2.2.punktā, 2.3.punktā, 2.4.punktā noteikts, ka visas trīs ministrijas apņemas plānot un atbilstoši finansējuma plānam sniegt atbalstu projekta darbībai un par to ne retāk kā divas reizes gadā informēt pārējās divas ministrijas. Diemžēl ir izveidojusies problemātiska situācija attiecībā uz projekta turpinājumu, tā kā nav bijusi iespēja saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta.

2007.gada 1.janvārī Latvijā darbojās 150 VVS, un pastāv četri reģionālie metodiskie centri - Latgalē (Daugavpils), Vidzemē (Krimulda), Kurzemē (Brocēni) un Zemgalē (Kalnciems).

 

 

 

 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti