Iekšējās kārtības noteikumi
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi:

1.1. iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likuma 54. pantu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.492 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" un Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības iestādes "Kalnciema pilsētas vidusskola" (tālāk tekstā - skola) Nolikumu;

1.2. iekšējās kārtības noteikumus izdod skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi;

1.3. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolas darba dienas organizāciju;

1.4. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu pienākumus un atbildību;

1.5. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu tiesības;

1.6. iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem;

1.7. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem;

1.8. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu;

1.9. iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši skolēniem un pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Lasīt tālāk...
 


Kontaktinformācija

Lielupes 21, Kalnciems,
LV-3016

E-pasts: kpvsk@inbox.lv

Telefoni:

Administrācija: 63069701
Grāmatvedība: 63069701
Fakss: 63069703

Apskatīt karti